„Джоди-1“ ЕООД започва изпълнението на проект за повишаване енергийната ефективност на предприятието по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 18 август 2017г. между „Джоди-1“ ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощs № BG16RFOP002-3.001-0445-C01 за изпълнение на проект „Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на „Джоди-1“ ЕООД“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 343 039 лв, от които 820 373.40 лв са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за инвестиции в енергоефективно оборудване, чрез което да се намалят производствените разходи и да се постигне по-висока производителност.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на фирма „Джоди-1“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет.

Реализацията на дейностите,заложени в проекта, ще доведе до постигане на специфичните цели на проекта и следните резултати:

  • Намаляване на потреблението на електроенергия и на разходите за производство на единица продукция;
  • Подобряване качеството на продуктите и повишаване на производствения капацитет;
  • Повишаване икономическата ефективност и устойчивата конкурентоспособност на предприятието.

Заложените цели ще бъдат постигнати чрез подмяна на част от оборудването, което е морално остаряло и енергоемко, с ново, подходящо, енергоефективно и с висока производителност оборудване и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001:2011.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-3.001-0445-C01 „Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на „Джоди-1“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Джоди-1“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-3.001-0445-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.