„ДЖОДИ-1” ЕООД от 07.10.2016 г. изпълнява проект № BG05М9OР001-1.003-0150 „Нови работни места в „Джоди-1” ЕООД” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът е с продължителност 15 месеца. Основната му цел е да се създадат условия на 20 безработни/неактивни лица да развият личностните си и професионалните си знания, умения и способности за успешно включване на пазара на труда и подобряване на собственото им благосъстояние, чрез включването им в обучения за професионална квалификация и осигуряване на заетост за 12 месеца. Общата стойност на проекта е 229 233,50 лeва.

1. Публична покана

2. Образец на оферта

3.Декларация-на-кандидата

4.Проект-на-договор

5.Техническа-спецификация

6.Методика за оценка и класиране

7. Изисквания към офертата

Всички файлове