„Джоди-1“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано производствено оборудване по обособени позиции.“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-1.001-0449-C01, „“Джоди-1“ ЕООД внедрява в производството си иновативен продукт – мултифункционално яке Джоди“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Джоди-1“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

Краен срок за подаване на оферти е 00:00 часа на 29.05.2017г.

Цялата документация може да изтеглите от тук или от системата ИСУН 2020 от този линк

1.Публична покана

2.Техническа спецификация

3.Изисквания

4.Приложение към оферта

5.Приложение – Методика за оценка OP1

6.Приложение – Методика за оценка ОР2

7.Приложение – Методика за оценка ОР3

8.Приложение – Декларация

9.Декларация – Гаранция за изпълнение

10.Декларация за валидност

11.Проекто договор р1

12. Проекто договор р2

13.Проекто договор р3

Всички файлове