„Джоди-1“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособена позиция: Шевно оборудване.

Обособена позиция 1: Гладачно оборудване

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0445-C01, „“Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на „Джоди-1“ ЕООД“. Срокът за подаване на оферти е 05.12.2017г., като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg ).

Тръжната документация може да свалите от тук или от ИСУН 2020.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.001-0445-C01, „“Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване за устойчив растеж и конкурентоспособност на „Джоди-1“ ЕООД“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Джоди-1“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.“

1. Публична покана PMS 160

2. Техническа цпецификация

3. Оферта

4. Изисквания оферти

5. Методика за оценка OP2

6. Декларация ZUSESIF

7. Декларация за гаранция за изпълнение

8. Проекто договор P2